WORDT VERVULD MET DE GEEST!

Toespraak van Jos Douma

‘Gods Geest werkt’ 10 mei 2003 in Zwolle


Dit verhaal als Word-document

 

 

Efeziers 5:14-21: ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.  Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.’

 

- - -

 

Inleiding

 

Ik ben blij dat ik hier vanmiddag onderwijs mag geven vanuit de bijbel, want er is ongelooflijk veel te weten over God en over zijn Heilige Geest. Er is ongelofelijk veel te beleven met de Heilige Geest. We beleven ook heel veel vanmiddag samen in ons zingen, in ons bidden.

 

Hebben en vol zijn

 

Ik wil vanmiddag speciaal iets zeggen over die woorden: ‘Wordt vervuld met de Geest’. Ik kan mij voorstellen dat u meteen al een vraag hebt. Deze vraag: ‘Als je gelooft, héb je de Geest toch al, hoezo moet je dan nog vervúld worden met de Geest?’

 

Inderdaad, als je gelooft héb je de Geest. In Romeinen 8:9 zegt de apostel Paulus: ‘Als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe.’ En als wij de Geest wel hebben, dan behoren we dus Christus toe. Dat is geweldig mooi! Dan héb je dus de Geest.

 

En toch zegt diezelfde Paulus hier tegen mensen die geloven: ‘Wordt vervuld met de Geest!’ Want weet je: Als je iets hébt, dan word je er nog niet door behéérst. Dat is een groot verschil. Iets hébben of erdoor behéérst worden.

 

Ik heb hier mijn autosleutel. Ik heb namelijk een Hyundai-bus (H100). We hebben drie kinderen, de vierde is op komst, dús: een Hyundai-bus. Ik heb die bus in januari gekocht. Het is een mooie bus, mooie donkergroene kleur. En ik was – laten we zeggen – vól van die bus. Ik had me voorgenomen: ‘Ik ga hem elke zaterdag wassen.’ Dat heb ik dus drie zaterdagen volgehouden… En ik ben blij dat ik vandaag met Henno mee mocht rijden, want anders zag u allemaal mijn donkergroene bus. Ik was dus vol van die bus, maar op een gegeven moment is het gewoon een gebruiksvoorwerp geworden.

 

Er is dus een verschil tussen iets hébben en ergens vól van zijn. Ik héb nu een bus, maar ik was vól van die bus. Ik was vol van die mooie bus, met veel ruimte en die mooie donkergroene kleur. Dat is een groot verschil: hebben en ergens vol van zijn. Dat kan ook zo zijn met een hobby bijvoorbeeld. Je hebt een hobby: kantklossen… En die hobby die kun je uitoefenen. Zo één uurtje op een dag, maar je kunt er ook de ganse dag mee bezig zijn en je bent er vol van. Je hebt een hobby en je kunt ook vól zijn van die hobby.

 

Verlangen naar meer

 

Er is dus een groot verschil tussen iets hebben en ergens door beheerst worden. Nou, zo is het ook met de Heilige Geest. Je kunt de Heilige Geest hebben – en daar wil ik niet min over doen, want dat is al een heel groot wonder, want alleen door de Geest kun je zeggen: ‘Jezus is Heer’ – maar, we verlangen naar meer van de Geest. Daar gaat het vanmiddag om. We verlangen naar de vervulling van de Geest. We willen niet alleen de Geest hebben, we willen ook door Hem beheerst worden. En als je door de Geest beheerst wordt, dan gebeuren er ook een heleboel dingen in je leven.

 

Ik had afgelopen zondag, na kerktijd, nog een kort gesprek met een jonge broeder We hadden het over deze dag, dat het over de Heilige Geest zou gaan, en hij zei: ‘Ja, maar mij is altijd verteld, dat de Heilige Geest altijd zondag ’s morgens naast mijn bed staat, en mij eruit haalt en mij naar de kerk stuurt. Dat is het werk van de Heilige Geest’. Dat is ook het werk van de Heilige Geest, maar er is veel meer over te vertellen. En we zeggen het denk ik ook heel vaak tegen elkaar: ‘als je gelooft, dan heb je de Geest al.’ Dat is de vraag waar ik net mee begon. Als je gelooft heb je de Geest… Dat is waar, maar er is veel meer van de Geest om te ontvangen.

 

Paulus zegt dan ook: ‘Wordt vervuld met de Geest.’ En je moet een beetje Grieks kennen om te begrijpen dat daar een werkwoord staat, dat betekent dat het steeds maar weer moet gebeuren. Er zijn in de Bijbel verschillende uitdrukkingen: vervuld zijn met de Geest, gedoopt worden met de Geest, de Heilige Geest ontvangen, de Heilige Geest hebben. Je kunt er allemaal verhalen over houden. Maar nu gaat het speciaal over deat vervuld worden. En dat is iets wat steeds weer moet gebeuren en wat steeds meer moet gebeuren in je leven. Want als je de Geest hébt, ben je nog niet per definitie vervúld met de Geest.

 

Trechter en rietje

 

Ik heb nog even twee voorwerpen meegenomen, om het te illustreren. Want hoe gebeurt het nou, vervuld worden met de Geest? Nou, daar moet je voor open staan. Daarom heb ik een trechter meegenomen. En als je boven die trechter een gieter zou houden en er zou water in gegoten worden, dan kun je aardig wat opvangen. Maar ik heb wel eens de indruk dat als ik naar mijn eigen leven kijk dan is toch ook wel zo dat ik een heel groot deel van mijn leven met een rietje heb klaar gestaan. En als je een rietje op je hoofd zet, dan komt daar niet zo heel veel doorheen. Door een trechter komt veel meer!

 

Vervuld worden met de Geest, dat betekent dat je open staat voor alles wat de Geest wil geven. Heel vaak is het in ons leven zo, dat we als een rietje klaar staan, met onze armen dicht bij elkaar. Maar zouden we niet veel vaker met onze armen wijd open moeten gaan staan om de dingen die de Geest ons wil geven te ontvangen? En de Geest wil zo ongelooflijk veel geven: denk aan de vrucht van de Geest, aan de liefde van de Geest, aan de vrede, aan de vriendelijkheid, aan de blijdschap: aan al die dingen die de Geest aan ons wil geven.

 

Vervuld worden met de Geest, dat is dus een opdracht: ‘Wordt vervuld met de Geest!’ Paulus zou ook kunnen zeggen: ‘Ga daar staan als een trechter en bid en verlang – en we mogen er om bidden – en: ‘geef Here, dat wij zo veel meer mogen ontvangen van de Heilige Geest, dat we niet klaar staan als een rietje, maar als een trechter.’ Dat laatste is heel belangrijk, dat wij open staan voor God en dat we zijn Heilige Geest willen ontvangen.

 

Te veel en te vol?

 

Nou kan ik me voorstellen dat u zegt: ‘Nou ja, dat is me allemaal een beetje veel, mag het ook een onsje minder?’ Ik wil daar iets over laten zien uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. Want in die brief valt op dat het zo vaak gaat over ‘volheid’ en over ‘vervuld zijn’ en over ‘volwassenheid’ en over ‘rijkdom’. Ik wil zeven teksten noemen en aan u voorlezen. In de bijbel staan heel veel teksten die gaan over volheid. Dat iets heel belangrijks in de bijbel: ‘volheid’.

 

Efeziërs 1:3 - Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Allerlei geestelijke zegen. Niet een paar zegentjes, nee: allerlei geestelijke zegen.

 

Efeziërs 1:7 - En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen die naar de rijkdom van Zijn genade, welke Hij ons overvloedig bewezen heeft.

De rijkdom van Zijn genade, welke Hij ons overvloedig bewezen heeft.  Ik vroeg: ‘Is dit niet allemaal een beetje teveel, een beetje te vol?’ Maar we gaan nog even door:

 

Efeziërs 1:18 - Verlicht de ogen van uw hart, zodat u weet welke hoop Zijn roeping werd, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis bij de heiligen en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons.

Zijn kracht aan ons is overweldigend groot! Niet alleen maar groot, dat had Paulus ook kunnen zeggen: hoe groot Zijn kracht is aan ons. Maar dat zegt Paulus niet. Hij zegt hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons.

 

Efeziërs 2:7 - Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen.

De overweldigende rijkdom…

 

Efeziërs 3:8 - …om de onnasperulijke rijkdom van Christus te verkondigen…

Hier gaat het over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet alleen over de rijkdom van Christus, maar over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Je komt er nooit helemaal achter hoe die rijkdom eruit ziet.

 

Efeziërs 3:20-21 - Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…

Hij is in staat om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen…

 

Efeziërs 4:13 – …totdat wij allen de eenheid van het geloof  en van de volle kennis van de Zoon van God bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom van de volheid van Christus.

De volheid van Christus. Dat is wat de Geest ons wil geven. Als wij klaar staan als een trechter, zodat wij veel op kunnen vangen, dan wil de Heilige Geest de volheid van Christus aan ons geven.

 

De volheid van Christus

 

Ik heb in het gezin waarin ik groot ben geworden Christus leren kennen. Ik heb Hem leren kennen als de Verlosser van mijn zonden, als de Heer van de kerk. Maar ik kende nog niet de volheid van Christus. Ongeveer een jaar geleden heb ik de volheid van Christus mogen ontdekken, de heerlijkheid van Christus, de rijkdom van Christus, de grootheid van Christus, de schoonheid van Christus. Het is denk ik ook een groot gevaar als we Christus alleen zien als Hij die gestorven is voor onze zonden. Het is nog lang niet alles als je zegt dat Hij geweldig groot en machtig is, dat maakt nog lang niet de volheid van Christus.

 

De Geest wil ons vervullen. En het belangrijkste wat de Geest wil doen is: onze ogen openen voor Jezus Christus. Hij wil ons laten zien hoe heerlijk Christus is, hoe mooi Hij is, hoeveel vreugde het geeft als je Hem mag kennen.

 

Toen ik Christus in die volheid leerde kennen – niet dat ik hem nou in al Zijn volheid ken, maar ik proef er nu meer van, laat ik het zo zeggen – toen ik het een keer daarover had in een preek, kwam er na de dienst een jonge broeder naar mij toe en die zei: ‘Ik heb vier jaar geleden Christus leren kennen. En ik kan je zeggen: Het wordt alleen maar mooier.’  En dat is echt waar! Dat is het werk van de Geest! Als de Geest in je leven is, als je vervuld wordt met Hem, steeds weer en steeds meer, dan zul je ontdekken dat het alleen maar mooier wordt.

 

Natuurlijk heb je je moeiten, je zorgen en je pijn, en je zit wel eens in een conflict. Het zijn allemaal dingen die gebeuren. Maar als je Christus kent, als je vol bent van zijn volheid, dan zul je merken dat het alleen maar mooier wordt. Elke dag wordt het weer een beetje mooier.

Dat is iets wat de Heilige Geest doet. Hij wil ons vervullen ons volmaken met Hem, en dat is uiteindelijk ons volmaken met Christus.

 

Gewoon is niet normaal

 

Nu kan ik me voorstellen dat mensen zeggen: ‘Oké, maar het is me allemaal te mooi, het is me allemaal te vol, het is me allemaal te heerlijk. Mag ik nou ook nog een gewone christen zijn?’ Die vraag stelt u misschien wel. ‘Ik zondig elke dag, daar mag ik gelukkig vergeving om vragen. En het stelt allemaal niet zo heel veel voor: Mag ik nou ook een gewone christen zijn?’

 

Ik heb wel eens het gevoel dat in onze kerken een ‘gewoon christendom’ wordt gepropageerd: ‘niet te veel bijzondere dingen, niet te veel over de Heilige Geest, wees maar gewoon christen.’

 

Ik wil jullie een zinnetje meegeven: ‘Gewoon is niet normaal.’ In ‘normaal’ zit een klein woordje: ‘norm’. En norm is eigenlijk een soort maatstaf. Wat is nu de norm voor een christen? Is dat zijn gewoonheid? Is gewoonheid onze norm?

 

De norm van het christelijke leven is niet onze gewoonheid, maar de norm is de Bijbel. Daarin wordt ons normale christelijke leven uitgetekend. En dat gebeurt dus ook met deze woorden van Paulus: Volheid, heerlijkheid, schoonheid, pracht. Geweldig! Vol van de Geest! Dat is het normale christelijke leven. Gewoon is niet normaal. Normaal is: hoe God het bedoeld heeft. Dat heeft Hij ons in de Bijbel laten weten. Gewone christenen, dat bestaat helemaal niet, dat kan helemaal niet. Gewone christenen, dat is met een moeilijk woord: een  contradictio interminis. Dat betekent een tegenstrijdigheid in de termen. Gewoon en christen zijn dat past niet bij elkaar. Christen zijn is iets heel bijzonders, omdat Christus zo heel bijzonder is. Gewone Christenen kan dus helemaal niet.

 

Wij mogen normale Christenen zijn, Christenen die vol zijn van de Geest, die aan het begin van elke nieuwe dag bidden ‘Heer wilt U mij vervullen met uw Geest, wilt U mij vol maken met U en met alle eigenschappen van de Here Jezus.’ Gewoon is niet normaal. Het normale christelijke leven, dat is een leven dat vol is van de Geest.

 

Gewoon is niet normaal, gewoon in de zin dat het allemaal niet te veel moet zijn, niet te uitbundig. ‘Wees maar een beetje nuchter’. Dat zeggen we als Nederlanders ook vaak tegen elkaar; we zijn nuchtere mensen. Ik kom uit Noord-Holland, en ze zeggen wel dat die nog weer een beetje nuchterder zijn. Maar we moeten normale christenen zijn die elke dag erom vragen om vervuld te worden met de Geest. Normaal is dat je met je armen omhoog gaat staan (en dat mag je ook wel in je hart doen), als een trechter, om zoveel mogelijk van de Geest te mogen ontvangen. Daarom zeg ik vanmiddag tegen u: ‘Wordt vervuld met de Geest.’

 

- - -

 

Wat gaat er gebeuren?

 

Wat gaat er nou eigenlijk gebeuren als je vervuld wordt met de Geest? Je kunt er ongelofelijk veel over vertellen, maar ik wil vanmiddag drie dingen uit het grote geheel lichten: Je leven wordt vreugdevol, je leven wordt liefdevol en je leven wordt verwachtingsvol. Je komt deze drie ook tegen in de brief aan de Efeziërs.

 

(1) Je leven wordt vreugdevol

 

De oproep wordt vervuld met de Geest staat natuurlijk niet voor niks na dat andere: ‘En bedrinkt u niet in wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest!’ Paulus vergelijkt hier dus twee dingen: Je bedrinken met wijn, dus dronken worden, en vervuld worden met de Geest. Waarom drinken mensen wijn? Waarom drinken we alcohol? Vaak toch omdat we even blij willen worden. Je kunt je zorgen bijvoorbeeld wegdrinken. Je drinkt dus alcohol om blij te worden. Vreugdevol! Maar Paulus zegt: ‘Bedrink je niet aan wijn.’ Want de blijdschap die dat geeft is altijd maar van korte duur.

 

Kort geleden had ik een gesprek met een jonge vrouw die een jaar geleden tot geloof was gekomen. Ze studeert op dit moment in Haarlem. En ze kende eerst God niet. Ze kende niemand, woonde moederziel alleen in een veel te kleine studentenkamer. En ze zocht troost in de alcohol. Een zus van haar, die christen was geworden, zei tegen haar dat de vreugde die ze in die alcohol zocht altijd maar van korte duur was: ‘je moet er mee stoppen.’ Toen is ze ermee gestopt en ze is tot geloof gekomen. Ze heeft Jezus leren kennen en ze is nu iemand die vreugdevol leeft! Ze heeft nu geen alcohol meer nodig, want ze heeft de Geest. Ze is vol van de Geest. En daardoor is ze blij, ze leeft als een blije christen.

 

Dat gebeurt dus als je vervuld wordt met de Geest. Heel veel dingen die ons blij maken zijn maar tijdelijk, maar de Geest is blijvend, Hij geeft blijvende vreugde. En die vreugde die is ook weer zo intens! Dat staat in 1 Petrus 1 vers 8:  ‘God hebt u lief zonder Hem gezien te hebben, in Hem gelooft u zonder hem thans te zien en u verheugt zich met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde!’ Daar is de bijbel dan ook weer zo royaal in! Wij zeggen heel vaak: ‘ja wij zijn nuchtere Hollanders, natuurlijk, wij zijn blij, maar dat zit van binnen dat hoeven we niet te laten zien aan elkaar’. ‘Gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde!’ Dat is wat de Heilige Geest in ons leven wil doen: als wij vervuld worden met Hem, worden we vreugdevolle mensen.

 

Ik wil ook nog even iets doorgeven van iemand anders: John Piper. Dat is een bekende schrijver, die iets heel moois gezegd heeft over het vervuld zijn met de Heilige Geest in relatie tot die vreugde. Hij zegt dit: ‘Vervuld zijn met de Geest dat is ten diepste stralende blijdschap omdat de Geest die ons vervult de Geest is van de blijdschap die stroomt tussen de Vader en de Zoon omdat die zo van elkaar genieten.’ De Vader en de Zoon in de Drie-eenheid, die genieten van elkaar, die zijn blij met elkaar en de Geest die schept als het ware uit de oceaan van blijdschap wat water voor ons en dat deelt hij aan ons uit.

 

‘Word vervuld van de Geest’ en je wordt iemand die blij is. En waar richt die blijdschap zich op? Die richt zich op God zelf. Wij zijn blij in de Geest om wie God zelf is. Wij verheugen ons in wie Christus is, in Hemzelf. Er kwam in de pauze iemand naar mij toe en die zei: ‘Je vertelde net dat je een jaar geleden Christus hebt leren kennen op een manier zoals je Hem daarvoor niet kende.’ Dat heeft hier mee veel te maken, dat ik ontdekte dat je in Christus blijdschap vindt en dat je blij kunt zijn alleen al bij het noemen van de naam van Christus, dat je zegt ‘Jezus’ en dat je blij wordt van die naam. Dat kun je ook hebben als je verliefd bent. Je bent verliefd op een jongen of een meisje. En als je dan de naam van die jongen of dat meisje noemt dan begin je al te stralen. En dat kan ook met de naam van Christus. Zo beleefde ik dat ook in die periode waarin ik mocht ontdekken dat Christus veel en veel groter was dan ik altijd gedacht had. Dan lag ik ’s nachts wel eens wakker en dan lag ik te denken aan Christus en dat was mooi en dan lag ik als het ware te lachen in mijn bed.

 

Dus dat is blijdschap in Christus. Het gaat hier niet zozeer om de dingen die we krijgen van God, maar om God zelf, we zijn blij om wie God is - in Christus - voor ons. Blij heeft te maken met genieten, dat we genieten van Christus, dat we genieten van de heerlijkheid van Christus. Christus is niet alleen degene die voor ons aan het kruis is gestorven. Dat ook. Maar Hij is ook oneindig veel meer. Hij zit in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. In Zijn heerlijkheid is Hij onder ons. Hij woont in Zijn heerlijkheid in ons hart.

 

(2) Je leven wordt liefdevol

 

Als je vol wordt van de Geest dan word je ook liefdevol. Dat wordt ook wel dé vrucht van de Geest genoemd. Galaten 5:22 ‘de vrucht van de Geest is liefde’. Daarna staat er als het ware een dubbele punt en wordt dat een beetje uitgewerkt met nog acht andere dingen. Dan komt blijdschap ook al meteen, trouwens: ‘Liefde: blijdschap…’ Liefde is dé vrucht van de Geest.

 

Ik wil ook graag een paar verzen voorlezen uit Efeze 3: ‘Geworteld en gegrond in de liefde, zult u dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.’ Dat staat er weer bij, hè: ‘opdat gij vervúld wordt tot alle vólheid Gods’. Dat heeft alles te maken met die liefde. Als je vervuld wordt met de Geest, als je vervuld wordt met de volheid van God, als je vervuld wordt tot alle volheid, als je vervuld wordt met de heerlijkheid van Christus, dan word je liefdevol, want dan ontdek je hoe ongelooflijk liefdevol God is. God heeft Zijn eigen Zoon gegeven, voor onze zonde.  Daar staat het kruis, dat is het teken van Gods oneindige liefde voor ons. Iemand zei: ‘ín God, in de drie-enige God, - dat is ook zo belangrijk, om dat steeds meer te ontdekken dat God Drie-enig is - in God stroomt zoveel liefde… Tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest stroomt zoveel liefde, dat is een oceaan van liefde’.

 

En wat doet de Geest nu? De Geest put wat water uit die oceaan van liefde en stort dat over ons uit en dan mogen we dat opvangen. Als we klaarstaan om dat ook op te vangen, dan worden we liefdevoller. En als we liefdevoller worden, dan merken we bijvoorbeeld, dat we er plezier in krijgen om mensen te vergeven. We zitten hier allemaal en we ervaren allemaal op een bepaalde manier wel pijn: iemand heeft ons iets aangedaan. En dan klinkt die oproep: ‘je moet je vijand liefhebben en je moet vergevingsgezind zijn’, en als je vol bent van de Geest dan ga je daar iets van merken. Dan ga je merken dat je een ander graag wilt vergeven. Dat heeft te maken met liefde. ‘Heb zelfs je vijand lief’, zegt Jezus. Dat is wel heel moeilijk, maar in de Geest kun je liefdevoller worden en vergevingsgezinder.

 

Liefde is ook iets wat moet groeien als het gaat om je kerkelijke gemeente, bijvoorbeeld. Daar hebben wij het in de voorbereiding ook over gehad toen we als werkgroep en sprekers bij elkaar waren. Want zo’n dag als deze kan toch een beetje gezien worden als een je afzetten tegen de kerk. Maar dat is niet de bedoeling. De dag wordt ook ingegeven door liefde, juist voor onze kerken. We hebben als kerken nog zoveel te ontvangen van God, door Zijn Heilige Geest. We kunnen nog zoveel meer vervuld worden door de heilige Geest. Misschien heb je wel de ervaring dat je zelf daar in je eigen plaatselijke gemeente niet zo goed mee uit de voeten kunt. Dan is het belangrijk om te ontdekken en te weten en ook met heel je hart te ervaren, dat God je ook wil leren om steeds opnieuw jouw plaatselijke kerk lief te hebben. Heb je plaatselijke gemeente van harte lief! Dat is het beste cadeau wat je aan je gemeente kunt geven. Heb je plaatselijke kerk van harte lief! Dat kan in de Heilige Geest.

 

Liefde is dat je overweldigd bent door het kruis van Christus. Liefde is ook: wanneer je moeite hebt met een broeder of zuster, dat je - nog niet eens op hem of haar afstapt en hem een hand geeft en zegt: nou is het allemaal weer goed, want dat hangt ook van die ander af -  maar dat je in je hart zegt: ‘ik heb hem lief, hij moet ook leven van het kruis, net als ik’. ‘Ik heb haar lief.’  Dat gaat gebeuren als je de Geest ontvangt, als je vervuld wordt met Hem dan word je liefdevoller. Dan ga je zelfs je vijand liefhebben. Daar zal Henno straks ook nog iets over zeggen, als het gaat om dat ‘meer dan het gewone’. Want het is tot daar aan toe dat je iemand lief hebt die je goed ligt. Maar Jezus zegt: ‘Doe meer dan het gewone, heb je vijanden lief.’

 

(3) Je leven wordt verwachtingsvol

 

Als je vervuld wordt met de Geest, dan word je ook verwachtingsvol. Dat heeft allemaal met die volheid en die vervulling te maken. Efeze 3:20 zegt: ‘Hem nu die blijkens de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel méér te doen dan wij bidden of beseffen.’ God is in staat om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen! Dat betekent dat wij verwachtingsvolle mensen mogen zijn.

 

Iets van die verwachtingsvolheid heb ik gezien, dat mag ik misschien wel even zeggen, bij Margreet toen ze samen met de anderen deze dag ging voorbereiden. Er was veel verwachting, we waren verwachtingsvol, en moet je zien wat er gebeurd is! Hoeveel mensen hier zijn en hoeveel verlangen er is naar die vervulling met de Geest! Dat is een mooie illustratie van verwachtingsvol zijn.

 

En God zegt dus dat Hij oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Er is nog méér genade voor ons, u hebt allemaal al heel veel genade ontvangen in uw leven, er is nog veel méér genade, u mag verwachtingsvol zijn. Er is nog veel méér vreugde, er is nog veel meer liefde, er is nog veel méér van de Geest. Er is nog veel méér dan het gewone, zo oneindig veel meer. We mogen verwachtingsvol zijn.

 

En we mogen dat ook zijn omdat de bijbel zegt - en dat is een woord, dat we toch eens heel diep in ons hart moeten overwegen, 2 Korintiërs 3:18: ‘wij allen die met en aangezicht waarop geen bedekking meer is de heerlijkheid van de Here weerspiegelen… (de heerlijkheid van de Here, de schoonheid van Christus, wij weerspiegelen die!) … wij veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid.’ Dat is wat de Heilige Geest in petto heeft voor ons: Hij wil ons veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij wil ons zo ontzettend graag veranderen in mensen die lijken op Christus. Dan mogen we heel verwachtingsvol zijn, want het wordt alleen maar mooier. Dat is echt waar, het wordt alleen maar mooier, als je Christus in al Zijn volheid ontdekt, als je door de Heilige Geest je ogen richt op Christus, zul je al meer mooie dingen ontdekken aan wie Jezus is.

 

- - -

 

De stem van Jezus

 

Ik wil eindigen met het voorlezen van een paar verzen uit Joh. 15, we eindigen met woorden van de Here Jezus zelf! Hij zegt: ‘Ik ben de wijnstok en u bent de ranken, wie in Mij blijft gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht. Wie in Mij niet blijft is buitengeworpen als de ranken en is verdord en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u geworden. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en u zult Mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad, blijf in Mijn liefde. Indien u mijn geboden bewaart, zult u in Mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden van Mijn Vader bewaard heb en blijf in Zijn liefde. Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde.’

 

Hier komt alles samen wat ik gezegd heb, die drie dingen die ik noemde: je leven wordt vreugdevol, liefdevol, verwachtingsvol. Jezus eindigt met die blijdschap: vreugdevol! ‘Dit heb Ik tot u gesproken opdat Mijn blijdschap in u zij.’ Jezus Christus wil heel graag dat Zijn blijdschap in ons is. De blijdschap die Hij deelt in verbondenheid met de Vader en de Heilige Geest, die blijdschap mag in ons zijn. Dat is wat Hij tegen ons zegt.

 

Jezus zegt ook: ‘gelijk de Vader Mij heeft liefgehad’ - we worden liefdevol als we vervuld worden met de Heilige Geest – ‘heb Ik u ook liefgehad, blijft in Mijn liefde.’ Dat zegt Jezus tegen u: ‘blijft in Mijn liefde’. Dat is een andere manier van zeggen voor: ‘word vervuld met de Geest.’ Blijft in Míjn liefde, gelukkig hoeven wij niet in onze eigen liefde te blijven. We mogen in Zíjn liefde blijven.

 

En we mogen verwachtingsvol zijn. Jezus zegt: ‘Ik ben de wijnstok, u bent de ranken, wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt véél vrucht.’ De Here Jezus zegt dus niet: ‘die draagt vrucht’. Jezus zegt: ‘die draagt véél vrucht’. De Here Jezus zegt ook niet: ‘die draagt een beetje vrucht’. Hij zegt: ‘die draagt véél vrucht’. Dat doet Jezus in ons ons leven. Vervuld met zijn Geest zullen we liefdevoller worden en verwachtingsvoller en vreugdevoller!