Pasen en Pinksteren op één dag

En Jezus blies op hen en zei: Ontvangt de heilige Geest.
(Johannes 20:22)

 

(Meditatie Tweede Paasdag 2003)

Eén van de mooie dingen van de bijbel vind ik, dat het allemaal toch vaak net weer een beetje anders is dan we dachten. We zijn - tenminste ik denk de meeste van ons - we zijn kerkmensen. We zijn er aan gewend om naar de kerk te gaan, om uit de bijbel te lezen, om de christelijke feestdagen te vieren. En over het algemeen is dat allemaal keurig geordend. Gisteren was het Pasen, en vandaag ook nog een beetje, en over zeven weken is het Pinksteren. Nu vieren we de opstanding van Christus, en op de vijftigste dag na Pasen vieren we de uitstorting van de Geest. Zo zit dat in elkaar. Zo is dat geordend.

Er is zelfs een gezegde aan gewijd, aan deze onwrikbare kerkelijke orde. Want we zeggen wel eens: 'Ja, als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...' En dan bedoelen we te zeggen dat iets onmogelijk is. 'Er moet wel een wonder gebeuren.' Want dat is pas echt onmogelijk: dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Nou, kerkelijk gezien is dat helemaal waar. Maar zoals wel vaker gebeurt: Jezus doorbreekt ons denken. Jezus doorbreekt zelfs onze kerkelijk orde. Want Hij is de levende Heer. En bij Hem vallen Pasen en Pinksteren wel op één dag.

* * *

Op de avond van de eerste Paasdag komt Christus bij zijn discipelen. Ze weten nog niet goed wat ze nu moeten denken van alles wat zich die dag heeft afgespeeld. En plotseling staat Jezus dan bij hen. Hij spreekt: 'Sjaloom', zegt Hij, 'Vrede voor jullie'. En Hij laat zijn wonden zien, de littekens van het kruis waaraan Hij stierf. En de discipelen worden er blij van: ze zien de Here Jezus. Hij is het echt! Hij is het zelf! Hij is er weer! Wat heerlijk is dat!

En dat zegt Jezus nog een keer: 'Sjaloom voor jullie'. En het klinkt nu nog dieper. Want sjaloom dat is: dat God ons het goede gunt. Dat God ons het leven gunt. En Christus is door de dood heen gegaan en kan juist daarom zegen en leven en vrede wensen. Sjaloom! En gedragen door die vrede mogen de discipelen de wereld ingaan om Christus voor te stellen aan de mensen.

En wat doet Jezus dan? Hij blaast. Hij be-ademt zijn discipelen. Wij blazen ook wel eens op een ruit, of op een brilleglas. Of in de winter be-ademen we onze handen wel eens als ze heel koud zijn. Zo blaast Jezus op Pasen op zijn discipelen. En het wordt Pinksteren. Hij blaast zijn Heilige Geest op hen. Het doet ons denken aan wat er bij de schepping gebeurde, als God de mens maakt: 'God blies de levensadem in zijn neus en zo werd de mens tot een levend wezen' (Genesis 2:7). En dan moet u weten dat in de talen van de bijbel er voor 'adem' en 'Geest' maar één woord is. In het Hebreeuws is dat: ruach. In het Grieks is dat pneuma. De Geest dat is de Adem van Jezus.

* * *

Ziet u Hem daar staan? Bij zijn discipelen? Hij blaast op hen. Jezus be-ademt zijn discipelen met zijn Heilige Geest. En dat is ook nodig, want ze krijgen een belangrijke opdracht: ze moeten het evangelie van Christus gaan vertellen. Ze worden uitgezonden om - niet in eigen kracht maar in de kracht van de Geest van Christus - bekend te maken wie Jezus is. Zo vallen Pasen en Pinksteren op één dag.

Ik heb de indruk dat we Pasen en Pinksteren wel eens wat te ver uit elkaar trekken. En je hoort het ook wel, bij jongeren en ouderen, dat ze niet zo goed weten wat ze met het Pinksterfeest aan moeten. Kijk, Pasen, dat Jezus is opgestaan, dat is wel ongelooflijk, maar je kunt je er iets bij voorstellen. Pinksteren is voor veel christenen een vaag feest. Want ja, wie is de Geest? Is dat een of andere kracht? Is dat je geweten? Al weer een tijdje geleden vroeg ik aan een groepje catechisanten: waar denk je aan bij de Heilige Geest? Ze vonden het in elk geval allemaal heel vaag ('vet vaag'). En eentje zei: 'Ik moet bij de Geest altijd denken aan spoken. Ik vind het ook wel een beetje eng.'

Ja, dat gebeurt als we de Geest losmaken van Christus. En als we in onze beleving echt een gapend gat van vijftig dagen laten vallen tussen de opstanding van Christus en de uitstorting van de Geest. En daarom is het goed om juist op Pasen ook al een beetje Pinksteren te vieren. Want dat hoort helemaal bij elkaar. En weet u waarom? Omdat het gaat om Jezus. Ook op het Pinksterfeest gaat het om Jezus. Om Jezus die heel dichtbij ons komt. Hij blaast op ons. Hij be-ademt ons met zijn Geest. Want de Geest is de Adem van Jezus, onze levende Heer.

* * *

Ja, in het leven van Jezus is een wonder gebeurd: Hij is opgestaan uit de dood. En ook in onze levens gaan wonderen gebeuren, want Pasen en Pinksteren vallen bij Jezus op één dag. Weet u welke wonderen er dan gaan gebeuren? We gaan vreugde ervaren! We worden echt blij omdat we Jezus zien, en omdat we genieten van zijn volmaaktheid en zijn heerlijkheid. Ik heb thuis een boekje, dat heet: 'Jezus zien en ervaren en intens van Hem genieten'. Op de achterflap staat dit als eerste zin: 'Er is niets heerlijkers dan Jezus Christus kennen zoals Hij is.' De vreugde spat eraf! Wat een wonder.

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen gaan we niet alleen vreugde ervaren, maar ook vrede ervaren. Tot twee keer toe zegt Jezus het: 'Vrede zij u.' 'Sjaloom, mensen'. En ik hoop dat u dat ook kent. Dat je bij alle moeite die er kan zijn in je leven, bij alle pijn en verdriet, in conflicten en teleurstellingen, toch in je hart de diepe vrede ervaart van de opgestane Heer. Hoe het er ook mag toegaan in je leven, in Christus is het toch goed. Want Hij is ons heil en onze vrede.

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen ervaren we naast vreugde en vrede ook vrijspraak. Het is objectief waar dat onze zonden zijn vergeven door de kruisdood van Christus. En dat die vergeving omdat Hij is opgestaan ook uitgedeeld kan worden. Maar zonder Geest van Jezus gaat dat niet. Hij eigent ons toe wat we in Christus hebben: de vrijspraak van onze zonde. En vergeving, dat is een wonder dat je ervaren kunt als Jezus je be-ademt: weg is de zonde!

* * *

Bij Christus vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Zijn Adem, waarmee Hij op ons blaast, doet ons ervaren: vreugde, vrede, vrijspraak. En als je dat allemaal ziet gebeuren in je leven, dan gebeurt er ook dit: dat je met heel je hart ernaar gaat verlangen dat nog veel meer mensen Christus mogen leren kennen. Christus stuurt ons er in de Geest daarom op uit om Hem voor te stellen als de opgestane Heer die leeft: 'Zie, Ik zend ook u.' Het kan! Christus voorstellen aan de mensen! Het is een wonder, maar het kan, want bij Jezus vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Hij blaast op u. Hij be-ademt u met zijn Heilige Geest.

Laten we bidden...