Voorwoord bij de tweede druk

Deze studie gaat over 'De meditatie en het preekproces' en vraagt vooral aandacht voor de spiritualiteit van de preekvoorbereiding en de prediking. Ruim zeven jaar geleden verscheen het als het proefschrift waaraan ik in de jaren 1995 tot 2000 had gewerkt. Nu hebt u de tweede druk in handen. Ik ben er heel blij mee dat de thematiek van deze studie sinds 2000 eigenlijk alleen maar belangrijker is geworden.

Alles wat ik schreef in de Inleiding van dit boek is nog steeds even waar, in het bijzonder waar het gaat om de toegenomen aandacht voor spiritualiteit en mystiek: in de samenleving Ún in de kerken wordt er steeds meer belang gehecht aan de spirituele dimensie van het leven en van geloven. Dat heeft ook belangrijke gevolgen voor de prediking. Deze vindt namelijk plaats in wat ik 'een spirituele tijd' zou willen noemen: een tijd die gekenmerkt wordt door een sterk verlangen naar verdieping van het leven dat vaak als zo oppervlakkig wordt ervaren. Dit vraagt van iedereen die geroepen is om te preken een geconcentreerde aandacht op de spiritualiteit van het preekproces: hoe kan ik in dat proces als prediker op een liefdevolle manier werkelijk contact krijgen met het Woord van God, zodat het gaat resoneren in mijn eigen leven en in het leven van de hoorders?

Ik hoop van harte dat deze studie opnieuw een bijdrage mag leveren aan de doordenking van de vele vragen die verbonden zijn met het verlangen naar een prediking waarin iets gebeurt, een prediking die persoonlijk en spiritueel is, een prediking die door de Geest van God ruimte schept voor een waarlijke ontmoeting met Jezus Christus.

Mijn eigen gedachtevorming is sinds het jaar 2000 wel verder gegaan. Eén belangrijk aspect daarvan wil ik hier ook graag expliciet benoemen. Nadat ik mijn proefschrift had afgerond drong zich steeds meer het besef aan mij op dat de sterke concentratie op het werk van de Geest in deze studie had geleid tot een tekort aan aandacht voor de persoon van Christus. Als ik deze studie vandaag opnieuw had moeten schrijven, zou ik daarin veel duidelijker het christocentrische perspectief hebben gehonoreerd. Ik heb daar uitgebreider over geschreven in een artikelenserie onder de titel Christus preken. Schets van een geheroriënteerde preekvisie (pdf). Deze artikelenserie biedt de aanzetten voor een christocentrische preekvisie.

Ik schrijf daar ook: "De icoon van Christus op het omslag was al een poging om een christologische 'correctie' aan te brengen op de eenzijdig-pneumatologische benadering." Ik hoop dat u als lezer ook de artikelenserie tot u wilt nemen en de voorkant van dit boek wilt 'lezen' als een uitnodiging om deze studie op u in te laten werken in het licht van Christus, om wie het in alle evangelieprediking uiteindelijk gaat.

Intussen ontvang ik de gelegenheid om in de ruimte van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven te werken aan de ontwikkeling van wat ik een 'spirituele homiletiek' noem. Het is mijn hoop dat deze studie daarvoor een belangrijke aanzet vormt.

Ik eindig dit voorwoord bij de tweede druk met dezelfde gebedswoorden als het voorwoord bij de eerste druk:

U die Heer bent
en levend maakt

maak van dit boek
een inspiratiebron
een ontdekkingstocht
een wegwijzer

voor wie preken
en horen

in Jezus' naam

amen.