Gespreksvragen

Het boekje Geworteld leven. Christelijke spiritualiteit kan een goede rol spelen in het gesprek over spiritualiteit in de christelijke kerk. Ik ben ervan overtuigd dat in spiritualiteit (geestelijk leven) het hart van het geloof en van de gemeente klopt. Daarom is het wezenlijk om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan. Dat kan in kleine groepen (kringen, groeigroepen), maar ook in kerkenraden of taakgroepen die zich bezig houden met gemeenteopbouw, Bijbellezen en gebed. De onderstaande vragen willen voor dat gesprek een handreiking voor zijn.

Hoewel de verschillende hoofdstukken niet erg lang zijn, is het toch heel goed mogelijk om aan elk hoofdstuk een bijeenkomst te wijden. Dat levert dan een serie van zeven bijeenkomsten op. De inhoud van het boekje laat zich wellicht ook in drie keer bespreken: hoofdstuk 1-3, hoofdstuk 4-5 en hoofdstuk 6-7.

Download Gespreksvragen (pdf)

Gespreksvragen bij hoofdstuk 1: Spiritueel leven
{1} Heb je weerstanden rond het begrip spiritualiteit? Welke? Hoe zou je zelf willen omschrijven waar het in spiritualiteit om gaat?
{2} Wat vind je van de gegeven definitie (blz. 13)? Welke alternatieve aanduiding voor spiritualiteit spreken je aan?
{3} Herken je de drie onderscheiden dimensies in spiritualiteit (blz. 16)? Tot welke dimensie voel je je zelf het meest aangetrokken?
{4} Hoe kun je in je eigen leven (of in de christelijke gemeente waar je deel van uit maakt) streven naar evenwicht tussen de drie dimensies?
{5} Welke rol speelt voor jou de liefde in spiritualiteit?

Gespreksvragen bij hoofdstuk 2: De levende God
{1} Wie is God voor jou? Hoe ervaar jij dat God altijd groter is?
{2} Kun je wat met de omschrijving van de Drie-eenheid als 'glorievolle verbondenheid' of 'een en al verbondenheid' (blz. 21)? Of vind je het eerder een onbegrijpelijke theologische constructie?
{3} Hoe ken jij God als Vader?
{4} Staat Jezus in het centrum van jouw geloofsbeleving? Waarom wel/niet?
{5} Wat vind jij het belangrijkste als het gaat om de persoon en het werk van de heilige Geest?

Gespreksvragen bij hoofdstuk 3: God en ik
{1} Herken je de neiging om God en mens tegenover elkaar te stellen (in een soort concurrentiepositie)? Hoe zie jij zelf de verhouding tussen God en mens?
{2} Wat is jouw mensbeeld? Hoe omschrijf je jouw identiteit?
{3} De christelijke kerk staat nogal eens bekend om het sombere mensbeeld dat er wordt gecommuniceerd: 'de mens is zondaar'. Herken je dat? Wat vind je ervan?
{4} Wat is voor jou de betekenis van 'genade'?
{5} Aan de hand van welke voorbeelden zou jij willen illustreren wat 'zonden', 'wonden' respectievelijk 'bonden' zijn?

Gespreksvragen bij hoofdstuk 4: Gedisciplineerd leven
{1} Wat zijn je gedachten bij het woord 'discipline'? Welke rol speelt discipline in je eigen leven met God?
{2} Wat versta je onder 'het juk van Jezus' (blz. 33-34)?
{3} Ben je het ermee eens dat het in geestelijke oefeningen uiteindelijk gaat om groei in gelijkvormigheid aan Christus? Herken je wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20?
{4} Spreek door over de twaalf genoemde disciplines (schema op blz. 36). Welke ken je? Welke zijn onbekend voor je? Welke zou je willen leren kennen?
{5} Hoe kijk je aan tegen wat er gezegd wordt over de mystieke weg (blz. 39)?

Gespreksvragen bij hoofdstuk 5: Nieuw leven
{1} Geef een eigen omschrijving van wat 'het koninkrijk van God' is.
{2} Welke rol speelt gehoorzaamheid in jouw geloofsleven? En hoe passen de Tien Woorden daarin?
{3} Op welke manier heeft het Onze Vader een plek in je gebedsleven?
{4} Wat is bidden? Heb je een gebedsleven?
{5} Hoe zijn de woorden uit 1 Korintiërs 13:4 tot 8 herkenbaar in jouw leven?

Gespreksvragen bij hoofdstuk 6: Leven in verbondenheid
{1} Wat roep het woord 'kerk' bij jou aan gedachten en gevoelens op?
{2} Kun je je vinden in de omschrijving van kerk als: 'een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden'?
{3} Wat vind je van de droom van de spirituele kerk (blz. 51-53)?
{4} Herken je waar het om gaat in spiritueel pastoraat?
{5} Wat is de missionaire waarde van spiritualiteit?

Gespreksvragen bij hoofdstuk 7: Alledaags leven
{1} Herken je het gevaar dat spiritualiteit iets zweverigs wordt, los van het alledaagse leven? Hoe dan?
{2} Omschrijf voor jezelf hoe bidden en werken zich tot elkaar verhouden.
{3} Hoe kun je dat in je alledaagse leven toepassen: 'alles doen in de naam van Jezus'?
{4} Hoe verhouden spiritualiteit en het doen van gerechtigheid zich tot elkaar?
{5} Wat vind je van de uitspraak: 'Geworteld leven betekent: elke dag meer mens worden als vrucht van de omgang met de mensgeworden Zoon van God'?