Zeven keer zeven bijbelwoorden

In mijn boek vind je in hoofdstuk 14 zeven keer zeven bijbelwoorden om te mediteren. Hieronder tref je ze ook aan. Misschjien vind je het handig om de teksten te kopiëren naar je tekstverwerkingsprogramma en ze vervolgens uit te printen.

Eerste zeven teksten: Aan de voeten van Jezus

Er is geen geweldiger Leraar dan Jezus Christus. Zijn Woorden zijn zo praktisch en vol van wijsheid. Het zijn echt Woorden om mee te leven en er met hart en ziel naar te luisteren, zoals eens Maria deed.

Lukas 10:38-11:4Vers 39En Martha had een zuster, genaamd Maria, die aan de voeten van de Here zat en naar zijn woord luisterde.
MatteŁs 5:1-16Vers 16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.
MatteŁs 5:38-48Vers 46aWant als u liefhebt wie u liefhebben, wat voor loon hebt u?
MatteŁs 6:1-14 Vers 1aZiet toe, dat u uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden.
MatteŁs 6:19-34Vers 21Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
MatteŁs 7:1-12 Vers 7 Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en u zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden.
MatteŁs 7:13-29Vers 21Niet een ieder die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de hemelen is.

Tweede zeven teksten: Psalmen over de weg

Het thema van de weg is in de bijbel heel centraal. Christus noemt Zichzelf zelfs dť weg (Johannes 14:6). Aan Hem mogen we ook denken als we vanuit de Psalmen nadenken over de weg die God ons wijst in het leven.

Psalm 1 Vers 6 De Here kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen vergaat.
Psalm 18 Vers 31 Gods weg is volmaakt, het woord van de Here is zuiver.
Psalm 25 Vers 9 Ootmoedigen doet Hij wandelen in zijn recht, en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
Psalm 86 Vers 11 Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
Psalm 119:1-16 Vers 5 Och, dat mijn wegen vast waren om uw inzettingen te onderhouden.
Psalm 119:17-32 Vers 32 Ik zal de weg van uw geboden lopen, want U verruimt mij het hart.
Psalm 139 Vers 34 Zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

Derde zeven teksten: God gaat met Abraham

Een volkomen nieuw begin maakt God met Abram. Niet omdat Hij wat in hem zag. Maar om Zijn liefde en trouw. Abraham mag zo een centrale plaats innemen op Gods weg van het heil. Een weg die doorgaat tot in eeuwigheid.

Genesis 12:1-9 Vers 3b Met u zullen al de geslachten van de aardbodem gezegend worden.
Genesis 15 Vers 1b Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn.
Genesis 17 Vers 7 Ik zal mijn verbond oprichten tussen u en Mij en uw nageslacht in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot een God te zijn.
Genesis 18:16-33 Vers 27 Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te spreken, hoewel ik stof en as ben.
Genesis 21:1-21 Vers 1 De Here bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de Here deed aan Sara, zoals Hij gesproken had.
Genesis 22:1-19 Vers 12 Nu weet Ik, dat u godvrezend bent, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.
HebreeŽn 11:8-16 Vers 16b Daarom schaamt God Zich niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.

Vierde zeven teksten: Achter Christus aan

De weg die Christus ging was uniek. Maar tegelijk worden we als zijn volgelingen opgeroepen om Hem na te volgen en om in zijn voetsporen te treden. Dat vraagt zelfverloochening en kruisdragen.

Efeze 4:17-5:2 Vers 2 Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.
Filippenzen 1:27-2:18 Vers 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
Kolossenzen 3:1-17 Vers 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.
Titus 2:1-15 Vers 14 Christus Jezus heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
HebreeŽn 12:1-17 Vers 2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van Gods troon.
1 Petrus 2:11-25 Vers 21 Want hiertoe bent u geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat u in zijn voetstappen zou treden.
1 Johannes 2:28-3:17 Vers 16 Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.

Vijfde zeven teksten: Jesaja troost

De hoofdstukken 40-55 van het boek van de profeet Jesaja worden wel het Troostboek genoemd. Naar de beginwoorden: ĎTroost, troost mijn volk, zegt uw Godí (Jesaja 40:1). De oude profetische woorden van troost en verlossing, bieden ook gelovigen nu houvast.

Jesaja 40:1-11 Vers 11 Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.
Jesaja 41:8-20 Vers 10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Jesaja 42:18-43:8 Vers 1b Vrees niet, want ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent mijn.
Jesaja 45:9-25 Vers 22 Wendt u tot Mij, en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.
Jesaja 48:12-22 Vers 12 Hoor naar Mij, Jakob, IsraŽl, mijn geroepene. Ik ben dezelfde, Ik ben de eerste, ook ben Ik de laatste.
Jesaja 52:13-53:12 Vers 4a Onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen.
Jesaja 55 Vers 6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Zesde zeven teksten: De meeste van deze is de liefde

Als de Here Jezus de wet van God samenvat, dan klinkt er ťťn centraal woord: liefde. Daar gaat het in het leven om: liefde voor God en liefde voor de naaste. Het leren van deze liefde is een levenslang proces.

Galaten 5:13-26 Vers 22 De vrucht van de Geest is: liefde.
Johannes 15:1-17 Vers 9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.
Romeinen 5:1-11 Vers 5 En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is.
1 KorintiŽrs 13 Vers 5a De liefde kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet.
Kolossenzen 1:1-14 Vers 13 Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde.
1 Petrus 1:13-25 Vers 22 Nu u uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt elkaar dan van harte en bestendig lief.
1 Johannes 4:7-21 Vers 19 Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Zevende zeven teksten: Beelden van God

God is altijd groter dan we denken. En over Hem is altijd weer meer te zeggen, want Hij is zo ongelooflijk veelkleurig. Laten we ons oefenen is een veelkleurige kennis van onze God.

Psalm 23 Vers 1 De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Hosea 11 Vers 9a Ik ben God en geen mens, heilig in uw midden.
1 SamuŽl 12 Vers 12b De Here, uw God, is toch uw Koning.
HebreeŽn 12:18-29 Vers 29 Want onze God is een verterend vuur.
Deuteronomium 32:1-18 Vers 3b-4a Geeft grootheid onze God, de Rots, wiens werk volkomen is.
Psalm 84 Vers 12 Want de Here is een zon en een schild.
1 KorintiŽrs 8 Vers 6a Voor ons nochtans is er maar ťťn God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn.