Christus centraal

In het leven van een christen, draait alles om Christus. Christen-zijn betekent: Jezus liefhebben en vereren, hem dienen en volgen. Als hij in het midden staat, zul je steeds meer worden zoals hij.

Christocentrisch en Bijbels

Onderstaande Bijbelwoorden vormen de basis voor de christocentrische benadering die ik volg:

God heeft Christus hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader.
(Filippenzen 2:9-11).

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
(Kolossenzen 2:2-3)

Meer bijbelwoorden...

Christus in het midden

Naast de genoemde Bijbelwoorden speelt ook het aan Dietrich Bonhoeffer ontleende motto 'Christus in het midden' een belangrijke rol:

"Bij Bonhoeffer ligt er grote nadruk op dat Christus altijd in het midden staat. Hij zegt zelfs: het is het wezen van de Persoon van Christus om in het midden te zijn. Hij is in het midden van het menselijke bestaan, van de geschiedenis, van de natuur. Maar wat betekent, dat Christus in het midden staat? Misschien krijgen we daarbij het beeld voor ogen van een cirkel, waarin Christus in het middelpunt staat. Op zich is dat een mooi beeld. De centrale plaats van Christus wordt er mee aangegeven. Alles draait om Hem. Maar tegelijk is het een beperkt beeld. Want als een cirkel groot is, dan kun je je toch wel ver van het middelpunt bewegen. In een groot deel van de cirkel heb je dan weinig met het middelpunt te maken. Dat zou betekenen: in een groot deel van het christelijk leven, heb je weinig met het middelpunt te maken. Dat is in ieder geval bij Bonhoeffer niet de bedoeling. Het gaat bij hem niet om het middelpunt van een cirkel, maar om het midden tussen twee polen. Als Christus in het midden staat, dan betekent dat dat Hij altijd tussen mij en de ander in staat, tussen mij en al het andere. Ik heb met niets en niemand een onbemiddelde verhouding. Ik heb geen rechtstreekse relatie met mijn vrouw: ik ben met haar verbonden in Christus. Ik heb geen rechtstreekse relatie met mijn werk. Ik doe mijn werk immers in de Here. Ik heb geen rechtstreekse relatie met mijn volk. Alleen in Christus betekent Nederland iets voor mij. Dat betekent dat mijn vrouw of mijn werk of mijn volk nooit een afgod voor mij kan worden. Want altijd staat Christus ertussen."
Barend Kamphuis in: De Reformatie, jaargang 81 , 25 maart 2006

Meditaties

Calvijn: alles in Christus  Woorden van Calvijn die vol zijn van Jezus

Alles in U.  Een meditatie bij Psalm 23.

Pasen en Pinksteren op één dag.  'En Jezus blies op hen.' In Johannes 20:19-23 is het op Pasen ook al Pinksteren.

Hij laat ons nooit alleen.  Deze meditatie over Johannes 14:18 heb ik gehouden in het EO-programma 'Laat ons de rustdag wijden'.

Christus in mij.  In deze meditatieve tekst overweeg ik wat Paulus zegt in Galaten 2 vers 20: 'Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij'.

Geroepen tot gemeenschap met Christus.  In deze meditatieve tekst overweeg ik wat Paulus zegt in 1 Korintiërs 1 vers 9: 'God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Here.'

Christus is alles.  Deze meditatie gaat over Paulus' uitspraak in Kolossenzen 3 vers 11: '...alles en in allen is Christus!'

Gegrepen door Christus.  Deze meditatie gaat over Paulus' uitspraak in Filippenzen 3:12: '...omdat ik ook gegrepen ben door Christus!'

Christus krijgt gestalte in mij.  Deze meditatie gaat over Paulus' uitspraak in Galaten 4:19: '...totdat Christus in u gestalte verkregen heeft'.