Preken Oude Testament

Numeri 6:22-27 God zegent zijn kinderen met zijn Naam

Psalm 32:5b Ik zal de Here mijn overtredingen belijden

Psalm 80:20 In het donker kijken naar het licht (Advent)

Prediker 7:11-12 Wees Wijs met de Wijsheid!

Hooglied 7:7 De liefde: zo mooi en zo heerlijk!

Ezechiël 37:1-14 'I have a dream!'

Micha 6:8 Recht doen en trouw liefhebben (Michazondag)

Preken Nieuwe Testament

Matteüs 4:18-22 Het Geheim van de navolging

Matteüs 11:28a Komt allen tot Mij!

Matteüs 16:21-25 Kruisdragen achter Christus aan

Matteüs 27:45-50 Goede Vrijdag

Lukas 1:38 Maria mag de moeder van de Messias zijn (Advent)

Lukas 2:14 Ere zij God! (Kerst)

Lukas 2:17-18 Over herders en hoorders (Kerst)

Lukas 15:11-32 Een vader had twee zonen

Lukas 23:38 Is dat, is dat mijn Koning?! (Goede Vrijdag)

Lukas 24:13-35 En hun ogen werden geopend (Pasen)

Johannes 6:1-15 Het brood dat Jezus breekt, is ons leven (Biddag)

Johannes 13:12-15 Toppunt van liefde: elkaar de voeten wassen

Johannes 15:5b Zonder Christus - niets!

Romeinen 8:14 Gods kinderen laten zich leiden door Gods Geest

Romeinen 8:18 Het mooiste moet nog komen!

Romeinen 12:10b Elkaar in eerbetoon ten voorbeeld

Romeinen 13:11-14 Jezus komt eraan! (Advent)

1 Korintiërs 1:3 Genade voor u! (de zegengroet)

1 Korintiërs 2:2 Niets anders dan Jezus Christus, en die gekruisigd!

1 Korintiërs 12:11 De ene Geest, de vele gaven, het ene doel

2 Korintiërs 4:7 Christus: SCHAT in aarden vaten

2 Korintiërs 13:5 Is Jezus Christus wel in u? (Christocentrisch leven)

Galaten 2:20 Christus leeft in mij

Filippenzen 2:5-8 De gezindheid van Christus (Christocentrisch leven)

1 Tessalonisenzen 5:17 Bidt zonder ophouden

Hebreeën 4:14-16 Wij hebben een grote Hogepriester (Hemelvaart)

Hebreeën 13:8 De onveranderlijke Christus

Jakobus 3:13-18 Wees wijs en zachtmoedig in de omgang met elkaar!

1 Petrus 2:4-5 De Levende Steen en de levende stenen

Catechismuspreken

Zondag 7 Geloven: de Heer en de leer

Zondag 10 Gods Vaderhand

Zondag 11 Jezus is zijn Naam

Zondag 12 Toegewijd aan Christus

Zondag 18a Christus' Tegenwoordigheid vieren

Zondag 29 Christus voor ons, Christus in ons, Christus door ons

Zondag 30 Voor wie is het Avondmaal van Christus?

Zondag 31 Het Koninkrijk en de sleutels

Zondag 32 Christus vernieuwt ons tot zijn beeld

Zondag 33 Bent u bekeerd?

Zondag 34a De twee dieven, de ene Naam en het nulde gebod

Zondag 38 De zondag als bron van inspiratie

Zondag 52a Bidden is vechten